Bevezetés

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELET (a továbbiakban: Rendelet) előírja, hogy az  adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa, továbbá hogy az adatkezelő elősegíti az érintett jogainak a gyakorlását. 
Az érintett előzetes tájékoztatási kötelezettségét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvény is előírja.

Az alábbiakban olvasható tájékoztatással ezen jogszabályi kötelezettségnek eleget téve, néhány fontos fogalom tisztázásával. Ezek szerint

a) személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre (a továbbiakban: érintett) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, pl. név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

b) érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy.

c) címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e (az adatok megismerésére jogosult személyek).

d) adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés. Ha jelen Szabályzat külön nem nevesíti, adatkezelése egyúttal adatfeldolgozást is érteni kell.

Jelen tájékoztatás elérhető a weboldalamon, valamint az érintett személy részére, ezirányú kérésére kiküldhető.

I. Az adatkezelő megnevezése

1. Adatkezelő: a Rendelet 4. cikk 7. pontja értelmében az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza.

2. E tájékoztató kiadója, egyben az Adatkezelő (a továbbiakban: Vállalkozás)
Neve: Papp Dóra ev.
Székhelye: 1224, Budapest, Tátra utca 18.
Telefonszáma: +36 20 435 4042
E-mail címe: info@pappdoraphoto.com
Honlapjai: www.pappdoraphoto.com

II. Az adatfeldolgozók megnevezése
3.  Adatfeldolgozó: a Rendelet 4. cikk 8. pontja értelmében az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.
4. Az adatfeldolgozó igénybevételéhez nem kell az Ön előzetes beleegyezése, de szükséges a tájékoztatása. Ennek megfelelően a következő tájékoztatás érvényes:

A pénzintézeti szolgáltató
5. A vállalkozás szerződés teljesítése jogcímén a vele vevőként (megrendelőként, modellként) szerződött természetes személy számlához kapcsolódó pénzügyi tranzakciójával összefüggő adatkezeléshez pénzintézeti szolgáltatást vesz igénybe.  A pénzintézet – a fennálló szerződésünk időtartamáig – végzi a pénzügyi műveletekre kiterjedő adatkezelést.

6. Ezen adatfeldolgozó  (a továbbiakban: Bank)
Cégneve: K&H Bank Zrt.
Székhelye: 1095, Budapest, Lechner Ödön fasor 9.
Telefonszáma: +36 1 328 9000
Fax száma: +36 1 328 9696
E-mail címe: bank@kh.hu

Az IT szolgáltató
7. A vállalkozás a honlapja fenntartásához és kezeléséhez informatikai szolgáltatót, illetve e-mail szolgáltatót vesz igénybe, amely ennek keretében – a vele fennálló szerződés tartamáig – kezeli a honlapon a honlapot látogatók által megadott személyes adatokat, továbbá kezeli az e-mail forgalomra kiterjedő személyes adatokat. Az adatfeldolgozó által végzett művelet a személyes adatok tárolása szerveren. 

8. Ezen adatfeldolgozó   (a továbbiakban: IT szolgáltató) 

Cégneve: Google LLC
Székhelye: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA

​Cégneve: Rackhost Zrt.
Székhelye: 6722 Szeged, Tisza Lajos körút 41.
Telefonszáma: +36 1 445 1200
Fax száma: +36 1 445 1201
E-mail címe: info@rackhost.hu

Postai szolgáltatások, kézbesítés, csomagküldés

11. A vállalkozás a vele kapcsolatba kerülő természetes személyek részére továbbított küldemények kézbesítéséhez állami postavállalatot vesz igénybe. Ezen adatfeldolgozó a vállalkozástól megkapja a kézbesítéshez szükséges személyes adatokat (a címzett neve, kézbesítési címe, telefonszáma) és ennek felhasználásával teljesíti a kézbesítést.

12. Ezen postavállalat (a továbbiakban: Posta)
Cégneve: Magyar Posta Zrt.
Telefonszáma: +36 1 767 8282
E-mail címe: ugyfelszolgalat@posta.hu

III. A vállalkozás adatkezelői tevékenysége

Szerződő partnerek adatainak kezelése, nyilvántartása

13. A vállalkozás szerződés teljesítése jogcímén a szerződés megkötése, teljesítése, megszűnése, szerződési kedvezmény nyújtása céljából kezeli a megrendelőként, modellként szerződött természetes személy adatait, a vállalkozás részére rendelkezésre bocsátott adatoktól függően 
a) nevét
b) lakcímét
c) adóazonosító jelét / adószámát
d) telefonszámát
e) e-mail címét

14. A 13. pont szerinti személyes adatokat alkalmazottat nem foglalkoztató egyéni vállalkozóként kizárólag Papp Dóra ev. kezeli, továbbá adatfeldolgozóként a II. fejezetben feltüntetett társaságok.

15. A személyes adatokat a szerződés fennállásáig, illetve a szerződés megszűnését követően az ágazati jogszabályokban meghatározott ideig kezelem. 

16. Az érintett természetes személlyel az adatkezelés megkezdése előtt közlöm, hogy az adatkezelés a szerződés teljesítése jogcímén alapul. A tájékoztatást az árajánlat kiadásakor illetve szerződéskötéskor adom meg. 

Adatkezelés adó- és számviteli kötelezettségek teljesítése céljából

17. A vállalkozás jogi kötelezettség teljesítése jogcímén, törvényben előírt adó és számviteli kötelezettségek teljesítése céljából kezeli a vevőként velem üzleti kapcsolatba lépő természetes személyek, továbbá a jogi személyek képviselőinek törvényben meghatározott  adatait, a jogalapot adó jogviszony megszűnését követően az ágazati jogszabályokban meghatározott időtartamig.

18. A kezelt adatok tekintetében az általános forgalmi adóról szóló 2017. évi CXXVII. törvény 169. §-ában, és a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 167. §-ában foglaltakban megfelelően lesznek alkalmazva. 

Kapcsolatfelvétel a vállalkozás honlapján

19. A honlapon keresztül küldött üzenetek küldésekor a természetes személy az erre vonatkozó négyzet bejelölésével adhatja meg hozzájárulását személyes adatai kezeléséhez. Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása.

20. A kezelhető személyes adatok köre:
a) a természetes személy neve (vezetéknév, keresztnév)
b) telefonszáma
c) e-mail címe
d) online azonosítója (IP cím) 

21. A személyes adatok kezelésének célja: 
a) a honlapon igényelt szolgáltatások teljesítése
b) kapcsolatfelvétel (e-mail, telefon, sms)
c) tájékoztatás a szolgáltatásaimról

22. A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: adatfeldolgozóként a Társaság IT szolgáltatója.

23. A személyes adatok kezelésének időtartama: a regisztráció elvégzéséig, a szolgáltatás igénybevételének fennállásáig, vagy az érintett hozzájárulásának visszavonásáig (törlési kérelméig).

Adatkezelés a vállalkozás közösségi profiljain

24. A vállalkozás a szolgáltatásai megismertetése, népszerűsítése céljából Facebook, Instagram, Pinterest és Behance profilt tart fenn. 

25. A látogatókra az adott közösségi oldal Adatkezelési Szabályzata irányadó, így a vállalkozás közösségi profiljain a látogatók által közzétett személyes adatokat nem a vállalkozás tulajdonosa kezeli.

26. A vállalkozás tulajdonosa nem felel a közösségi oldalak felhasználói által közzétett jogszabályt sértő adattartalmakért, hozzászólásokért. Jogellenes, vagy sértő  tartalom publikálása esetén előzetes értesítés nélkül kizárhatja az érintettet a tagok közül, vagy törölheti hozzászólását. 

27. ía vállalkozás tulajdonosa nem felel semmilyen, a közösségi oldalak működéséből adódó hibáért, üzemzavarért vagy a rendszer működésének megváltoztatásából fakadó problémáért.

28. A  vállalkozás felé a közösségi oldalakon feltett kérdés nem minősül hivatalosan benyújtott panasznak.  

IV. Az érintett jogai

29. A vállalkozás minden adatkezelési folyamat során biztosítani kívánja az érintett alábbiakban felsorolt, és a 30-59. pontban részletezett jogait:
a) előzetes tájékozódáshoz való jog
b) hozzáférési jog
c) helyesbítéshez való jog
d) törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)
e) az adatkezelés korlátozásához való jog
f) adathordozhatósághoz való jog
g) tiltakozáshoz való jog
h) az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről
i) felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (hatósági jogorvoslathoz való jog)
j) felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog
k) vállalkozással vagy a velem szerződésben álló adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

Előzetes tájékozódáshoz való jog

30. Ön jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről és információkról  az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon.

Rendelkezésre bocsátandó információk, ha a személyes adatokat az érintettől gyűjtöm

31. Ha a kezelt személyes adatokat a vállalkozás Öntől gyűjti, a személyes adatok megszerzésének időpontjában a rendelkezésére bocsátom a következő információkat:
a) A vállalkozás, mint adatkezelő neve, elérhetőségei;
b) a személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés jogalapja;
c) a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pontján alapuló jogos érdek érvényesítés, mint adatkezelési jogcím esetén, a vállalkozás vagy harmadik fél jogos érdekei;
d) a személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái, ha van ilyen;
e) annak ténye, hogy a vállalkozás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére kívánja-e továbbítani a személyes adatokat, továbbá a Bizottság megfelelőségi határozatának léte vagy annak hiánya, vagy a Rendelet 46. cikkben, a 47. cikkben vagy a 49. cikk (1) bekezdés második albekezdésében említett adattovábbítás esetén a megfelelő és alkalmas garanciák megjelölése, valamint az azok másolatának megszerzésére szolgáló módokra vagy az azok elérhetőségére való hivatkozás.

32. A 31. pont szerinti információk mellett, a tisztességes és átlátható adatkezelés biztosítása érdekében a személyes adatok megszerzésének időpontjában Önt a következő kiegészítő információkról is tájékoztatja:
a) a személyes adatok tárolásának időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól;
b) azon jogáról, hogy kérelmezheti a vállalkozástól az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
c) az adathordozhatósághoz való jogáról;
d) a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont, vagy a Rendelet 9. cikk (2) bekezdés a) pont szerinti, a hozzájárulásán alapuló adatkezelés esetén, a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához való jogról, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét;
e) a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról;
f) arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint hogy köteles-e a személyes adatokat megadni, továbbá hogy milyen lehetséges következményeikkel járhat Önre nézve az adatszolgáltatás elmaradása;
g) a Rendelet 22. cikk (1) és (4) bekezdésben említett automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozóan érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az Önre nézve milyen várható következményekkel járhat.

33. Ha a személyes adatokon a gyűjtésük céljától eltérő célból további adatkezelést kívánok végezni, a további adatkezelést megelőzően tájékoztatom erről az eltérő célról és a 32. pont szerinti minden releváns kiegészítő információról.

34. A Rendelet 13. cikk (4) bekezdés alapján, ha Ön már részben vagy egészben rendelkezik a 31-32. pont szerinti információkkal, tájékoztatás nem, vagy csak a hiányzó információkra kiterjedően kell adnom.

Rendelkezésre bocsátandó információk, ha a személyes adatokat nem az érintettől szereztem meg

35. Ha a személyes adatokat nem Öntől szerzem be, azok beszerzését követően a rendelkezésére bocsátom a következő információkat:
a) a vállalkozás, mint adatkezelő neve, elérhetőségei;
b) a személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés jogalapja;
c) az érintett személyes adatok kategóriái;
d) a személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái, ha van ilyen;
e) annak ténye, hogy a vállalkozás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére kívánja továbbítani a személyes adatokat, továbbá a Bizottság megfelelőségi határozatának léte vagy annak hiánya, vagy a Rendelet 46. cikkben, a 47. cikkben vagy a 49. cikk (1) bekezdés második albekezdésében említett adattovábbítás esetén a megfelelő és alkalmas garanciák megjelölése, valamint az azok másolatának megszerzésére szolgáló módokra vagy az azok elérhetőségére való hivatkozás.

36. A 35. pont szerinti információk mellett a tisztességes és átlátható adatkezelés biztosítása érdekében Önt a szükséges mértékben a következő kiegészítő információkról is tájékoztatom:
a) a személyes adatok tárolásának időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól;
b) ha az adatkezelés a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pontján alapul, a vállalkozás, vagy a harmadik fél jogos érdekéről;
c) azon jogáról, hogy kérelmezheti a vállalkozástól az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
d) az adathordozhatósághoz való jogáról;
e) a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont, vagy a Rendelet 9. cikk (2) bekezdés a) pont szerinti, a hozzájárulásán alapuló adatkezelés esetén, a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához való jogról, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét;
f) a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról;
g) a személyes adatok forrása, és hogy azok adott esetben nyilvánosan hozzáférhető forrásokból származnak;
h) a Rendelet 22. cikk (1) és (4) bekezdésben említett automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozóan érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és Önre nézve milyen várható következményekkel járhat.

37. A 35-36. pont szerinti tájékoztatás az alábbiak szerint:
a) a személyes adatok kezelésének konkrét körülményeit figyelembe véve, a személyes adatok megszerzésétől számított észszerű határidőn, de legkésőbb egy hónapon belül;
b) ha a személyes adatokat az Önnel való kapcsolattartás céljára lesznek használva, legalább az érintettel való első kapcsolatfelvétel alkalmával; 
c) ha várhatóan más címzettel is közölve lesznek az adatok, legkésőbb a személyes adatok első alkalommal való közlésekor.

38. Ha a személyes adatokon a megszerzésük céljától eltérő célból további adatkezeléskor, a további adatkezelést megelőzően a vállalkozás tulajdonosa tájékoztatja Önt erről az eltérő célról és a 36. pont szerinti minden releváns kiegészítő információról.

39. Nem kell tájékoztatni Önt, ha:
a) már rendelkezik az információkkal;
b) a szóban forgó információk rendelkezésre bocsátása lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne, ezért ilyen esetekben a a vállalkozás megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy jogainak, szabadságai és jogos érdekei ne sérüljenek;
c) az adat megszerzését vagy közlését kifejezetten előírja a vállalkozásra alkalmazandó uniós vagy hazai jog, amely az érintett jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedésekről rendelkezik; 
d) a személyes adatoknak valamely uniós vagy hazai jogban előírt szakmai titoktartási kötelezettség alapján, ideértve a jogszabályon alapuló titoktartási kötelezettséget is, bizalmasnak kell maradnia.

Az érintett hozzáférési joga

40. Ön jogosult arra, hogy a vállalkozástól visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:
a) az adatkezelés céljai;
b) az érintett személyes adatok kategóriái;
c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közlöm, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
d) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
e) azon joga, hogy kérelmezheti a vállalkozástól az Önre vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
f) felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
g) ha az adatokat nem Öntől szereztük be, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
h) a Rendelet 22. cikk (1) és (4) bekezdéseiben említett automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel járhat.

41. Ha személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására kerül sor, Ön jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan a Rendelet 46. cikk szerinti megfelelő garanciákról.

42. A vállalkozás az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát díjmentesen bocsátja a rendelkezésére. Az Ön által kért további másolatokért a vállalkozás adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha Ön elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban bocsátja a rendelkezésére, kivéve, ha az Ön másként kéri. A másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

43. Ön jogosult arra, hogy kérésére indokolatlan késedelem nélkül töröljék az Önre vonatkozó személyes adatokat, a vállalkozás pedig köteles arra, hogy az Önre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:
a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtöttem vagy más módon kezeltük;
b) Ön visszavonja a Rendelet  6. cikk (1) bekezdés a) pontja, illetve a Rendelet 9. cikk (2) bekezdés a) pontja szerinti, az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
c) Ön a Rendelet  21. cikk (1) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy Ön a 21. cikk (2) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen;
d) a személyes adatokat jogellenesen kezeltem;
e) a személyes adatokat a vállalkozásra alkalmazandó uniós vagy hazai jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

44. Ha a vállalkozás nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és a 43. pont értelmében azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő további adatkezelőket, hogy Ön kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy a személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

45. Ön jogosult arra, hogy kérésére korlátozzam az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:
a) vitatja a személyes adatok pontosságát; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a vállalkozás ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
b) az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
c) a vállalkozásnak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; 
d) Ön a Rendelet 21. cikk (1) bekezdése szerint tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a vállalkozás jogos érdekei elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben.

46. Ha az adatkezelés a 45. pont alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében kezeli tovább.

47. Azt az érintettet, akinek a kérésére a 45. pont alapján korlátozom az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatom.

Az adathordozhatósághoz való jog

48. Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, rendelkezésemre bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt a vállalkozás akadályozná, ha:
a) az adatkezelés a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont, vagy a Rendelet 9. cikk (2) bekezdés a) pont szerinti hozzájáruláson, vagy a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont szerinti szerződésen alapul; és
b) az adatkezelés automatizált módon történik.

49. Az adatok hordozhatóságához való jog 48. pont szerinti gyakorlása során Ön jogosult arra, hogy – ha az technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

A tiltakozáshoz való jog

50. Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének e) pontján (az adatkezelés közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges) vagy
f) pontján (az adatkezelés az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges)  alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.

51. Amennyiben élni kíván az 50. pontban rögzített jogával, a személyes adatokat a vállalkozás nem kezeli tovább, kivéve, ha bizonyítom, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. 

52. Ha a személyes adatait közvetlen üzletszerzés érdekében kezeli a vállalkozás, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha Ön tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatait a továbbiakban e célból nem kezeli.

53. A 45. és 47. pontban részletezett jogra legkésőbb az Önnel való első kapcsolatfelvétel során hívom fel a figyelmét, és az erre vonatkozó tájékoztatást egyértelműen és minden más információtól elkülönítve jeleníti meg.

Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről

54. Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatom Önt a bekövetkezett adatvédelmi incidensről.

55. Az 54. pont szerinti, Önnek adott tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetjük az adatvédelmi incidens jellegét, és a Rendelet 33. cikk (3) bekezdés b)-d) pont szerint a vállalkozás legalább
a) közli a tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit;
b) ismerteti az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket;
c) ismerteti az a vállalkozás által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

56. Nem kell az 55. pont szerint tájékoztatnia, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:
a) a vállalkozás megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazza, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;
b) az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tesz, amelyek biztosítják, hogy az Ön jogaira és szabadságaira jelentett, az 54. pontban említett magas kockázat a későbbiekben valószínűsíthetően nem valósul meg;
c) a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé, ezért ilyen esetben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján tájékoztatja, vagy olyan hasonló intézkedést hoz, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.

​A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog

57. Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül, Ön jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál, ha a megítélése szerint az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a Rendeletet.

Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

58. A rendelkezésre álló közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül, Ön hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha a vállalkozás az Ön megítélése szerint a személyes adatait nem a Rendeletnek megfelelően kezeli, amelynek következtében megsérti a Rendelet szerinti jogait.

59. A vállalkozással, vagy az általam igénybe vett adatfeldolgozóval szembeni eljárást a vállalkozás vagy az adatfeldolgozó tevékenységi helye szerint illetékes bíróság előtt kell megindítani. 

V. Az érintett kérelmének előterjesztése, az adatkezelő intézkedései

Intézkedések az érintett kérelme alapján

60. A vállalkozás indokolatlan késedelem nélkül, legfeljebb azonban a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt a jogai gyakorlására irányuló kérelme nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt. 

61. Ha elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást elektronikus úton kapja meg, kivéve, ha ezt Ön másként kéri.

62. Ha kérelme nyomán a vállalkozás nem tesz intézkedéseket, késedelem nélkül, legfeljebb azonban a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

63. A Rendelet 13. és 14. cikk szerinti információkat, az érintett jogairól szóló tájékoztatást (Rendelet 15-22. és 34. cikk) és intézkedés díjmentesen. Ha a kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, a vállalkozás, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával, illetve a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre:
a) 50 000 Ft összegű díjat számít fel, vagy
b) megtagadja a kérelem alapján történő intézkedést.

A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének igazolására szolgáló körülményeket a kérelemhez csatoltan rögzítem.

64. Ha a vállalkozás tulajdonosának megalapozott kétségei vannak az Ön személyazonosságával kapcsolatban, további, az érintettség megerősítéséhez szükséges információk megadását kéri Öntől.